Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Kantlijn 20-nr compleet

12 de Kantlijn Natuurlijk Staatsbosbeheer in de polder Midden in de Alblasserwaard ligt een natuur- gebied waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan. Vanaf De Donk (een donk is een rivierduin) kijk je uit over een oer-Hollands landschap. De Donkse Laagten, met een molen, een oud boer- derijtje, knotwilgen en een eendenkooi. Ik heb afgesproken met Luuk Oevermans. Benieuwd naar zijn taak in dienst van Staatsbosbeheer, stap ik binnen in zijn kantoor op De Donk. Sinds 1983 is Luuk opzichter over de terreinen van Staatsbosbeheer in de Alblasserwaard. Aanvankelijk hoorde daar ook het gebied rond Reeuwijk en de Lopikerwaard bij. Sinds kort heet deze functie ‘team- leider Groene Hart’. Al die jaren heeft Luuk zo’n 2000 hectare natuur onder zijn hoede gehad. ‘Er ge- beurt hier heel veel’, steekt Luuk van wal. ‘We heb- ben namelijk nogal wat weidevogelbeheer in de Al- blasserwaard. Overal in het Groene Hart zijn snippers natuur, waarvan we de natuurwaarden proberen te waarborgen. Maar allerlei bezoekers als recreanten, vogel- en vlinderliefhebbers, hondenbezitters, kam- peerders enz. hebben zo hun eigen wensen. Ook de politiek heeft zo zijn opvattingen over hoe het ver- der moet met de natuur en of er wel of niet gepri- vatiseerd moet worden. Dus Staatsbosbeheer staat nogal eens op de agenda van de Tweede Kamer. Natuur of cultuur Luuk laat intussen het water koken voor een pot thee. Buiten klettert de regen tegen de ramen. Het uitzicht is weids en fascinerend: een woeste wolken- lucht boven het poldergebied. Aanvankelijk vond Luuk het prettiger wanneer ik de vragen zou stellen, maar door zijn enthousiasme en kennis is dat bijna niet nodig. Er volgt meteen een hele uitleg wanneer ik hem vraag of je in Nederland nog wel kunt spreken van natuur. ‘Ja, dat is een discussie hè, wat is natuur. Waar we nu zitten, de Alblasserwaard, is ontgonnen uit moeras. Het hele waterstelsel van sloten, vlieten en boezems en daartussen de molens, het is allemaal door mensenhanden gemaakt. Het is cultuur, maar het landschap vinden we mooi. Tussen de weilanden liggen nog wat blauwgraslandjes, schrale graslanden, maar met een rijke flora en fauna. Dat is waar al- lerlei soorten weidevogels hun toevlucht zoeken om hun nest te bouwen. Echte natuur is ongerept. Maar zelfs onze heidevelden zijn ontstaan door bepaald

Pages Overview