Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Kantlijn 20-nr compleet

10 de Kantlijn Opgroeien Een aantal jaren geleden is er een samenwerking gestart met Wasko en O.S.B. ‘t Nokkenwiel. Wasko is een stichting, die een kinderdagver- blijf, buitenschoolse opvang en een peuter- speelzaal bestuurt. De kleuterleerkrachten van ‘t Nokkenwiel werken nauw samen met de pedagogisch medewerkers van Wasko en we kunnen dan ook spreken van een doorgaande lijn, die erop gericht is de ontwikkeling van de kinderen van 0 tot 12 jaar zo goed mogelijk te laten verlopen. Samenwerken Er is op allerlei manieren overleg met elkaar, steeds met als doel de kinderen zo optimaal mogelijk te begeleiden. Op peuterspeelzaal de Wipwap is er al- tijd een overdracht op papier naar de bassischool en wordt er mondeling informatie gegeven wanneer er zorgen omtrent het kind zijn. De kinderen werken en spelen op gezette tijden met elkaar op verschil- lende manieren. De ene keer is er een gezamenlijk gymlesje, de andere keer bakken ze samen koekjes of spelen ze op het plein. Ook de festiviteiten, zoals bijvoorbeeld de Sinterklaasviering, het Zomerfeest en samen het Kabouterpad lopen (dit is een speurtocht naar herfstopdrachten), worden samen gedaan. Alle thema´s worden op elkaar afgestemd en besproken. Er worden passende activiteiten bedacht, waarbij we bij elkaar aan kunnen sluiten met activiteiten. De stap naar het basisonderwijs Peuter- en kleuterjuffen ervaren, dat de stap naar het basisonderwijs voor de peuters straks heel klein is, omdat ze er al zo vaak geweest zijn en er veel plezier gehad hebben. De kleuters leren van het helpen en ondersteunen van de peuters. Niet alleen de kinde- ren leren van elkaar, maar ook de juffen. Het bevor- dert het wederzijds inzicht in wat er in de verschillen- de groepen gedaan wordt en de kleuterleerkrachten kunnen de kinderen daarom veel beter op hun eigen niveau opvangen wanneer zij naar de basisschool gaan. De pedagogisch medewerkers ondersteunen de leerkrachten ook: wanneer er een kind extra aan- dacht of ondersteuning nodig heeft, wanneer hij/ zij niet meer kan blijven op het reguliere onderwijs, maar nog moet wachten op het moment van de de- finitieve verwijzing. Buitenschoolse opvang Dan moet de BSO (buitenschoolse opvang) nog ge- noemd worden, dat ook een onderdeel is van Wasko. De juffen genieten ontzettend van het plezier dat de kinderen uitstralen tijdens alle activiteiten en zien dat er zoveel voordelen zijn, dat ze er elke keer weer naar uitkijken om een nieuwe samenwerkingsacti- viteit te bedenken. Zij willen hun ervaringen en en- thousiasme graag delen. Tekst: Ada Struik, fotografie: ’t Nokkenwiel Ontwikkeling van kinderen van 0 t/m 12 jaar

Pages Overview