Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

TSWA-2015-10-Versie 1.4

8 HetWaterschap Miljoenennota Juiste keuzes voor water DOOR CEES MEIJER Deltaprogramma 2016 Een jaar geleden is met het uitkomen van de Deltabe- slissingen een nieuwe fase van het Deltaprogramma ingeluid. De waterschappen zijn tevreden over het Deltaprogramma. Waterschappen staan in de start- blokken om uitvoering te geven aan de Deltabeslissin- gen, niet in het minst aan het Deltaplan Waterveilig- heid. Peter Glas: “De minister legt de nadruk op de uit- voering van belangrijke maatregelen. Er is een grote opgave, afspraken zijn gemaakt, er breken jaren van uitvoering aan en de waterschappen staan klaar om samen met de partners de handschoen op te pakken.” Het kabinet stelt waterveiligheid voorop. Waterschap- pen werken hard aan die veiligheid, veelal op innova- tieve wijze. Ze werken samen met bedrijven en zijn proeftuin voor innovaties. Via Dutch Water Authori- ties dragen de waterschappen actief bij aan exportbe- vordering. De meerjarige looptijd van het Infrastructuurfonds en het Deltafonds bieden continuïteit. Komend jaar wordt onderzocht of verlenging van de looptijd voor- bij de huidige horizon van 2028 nodig is. Dat is ook nodig zegt de Unie van Waterschappen, ook na 2028 is er geld nodig voor waterveiligheid, want we zijn niet voor 2050 klaar. Duurzaamheid De VN-klimaattop in Parijs in december 2015 is een belangrijk moment voor besluiten. Samen met de andere EU-lidstaten is de Nederlandse inzet om kli- maatverandering tegen te gaan gericht op een aan- zienlijke vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen. Glas: “We kunnen dijken verhogen, maar tevens moet iets aan de oorzaak van de zeespiegelstijging worden gedaan.” Waterschappen willen een bijdrage leveren aan een duurzame economie en samenleving en het tegengaan van klimaatverandering. Hiervoor hebben zij zichzelf hoge ambities gesteld op het gebied van energieproductie en -besparing. Onder andere 30% minder uitstoot van broeikasgas tussen 1990 en 2020. De waterschappen willen in 2020 minstens 40% van het eigen energieverbruik zelf duurzaam produceren. Op afvalwaterzuiveringen wekken waterschappen nu jaarlijks al meer dan 100 miljoen kubieke meter bio- gas op, voldoende om de bevolking van een stad als Tilburg of Haarlem van elektriciteit te voorzien. Waterkwaliteit Zorgen voor een goede waterkwali- teit past bij de ambitie van Neder- land als beste waterland ter wereld. Er moet hard worden gewerkt aan het behalen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water in 2027. Maar de Unie van Waterschappen vindt dat deze doelen wel gehaald moeten worden. Peter Glas: “Het succes van de aanpak van het Deltaprogramma voor waterveiligheid en zoetwater- voorziening smaakt naar meer. Het verdient aanbeveling om te onder- zoeken of deze aanpak tussen over- heidslagen, kennis- en marktpartij- en ook effectief kan zijn voor het oplossen van waterkwaliteitsproble- men en het water- en klimaatproof inrichten van onze openbare ruimte en vitale infrastructuur.” Cees Meijer is senior communicatieadvi- seur Unie van Waterschappen In de miljoenennota staan de juiste maatregelen voor goed waterbeheer. “Stabiliteit en continuïteit lijken de kernwoorden met de prioriteit bij waterveiligheid”, aldus Peter Glas, voorzitter van de Unie van Waterschappen. WATERBESTUUR Nummer10Oktober2015 Uit de begroting (pag 15): Ten aanzien van nieuwe risico’s (onder andere nanomaterialen, microplastics, synthetische biolo- gie, zeer zorgwekkende chemische stoffen en hormoonverstorende stoffen) zal eind 2016 een handrei- king aan de Tweede Kamer worden aangeboden voor het omgaan met nieuwe en onzekere risico’s. Uit de begroting (pagina 18): Samenwerking tussen verschillen- de overheden is essentieel om het nieuwe stelsel voor waterveiligheid goed te verankeren. Het Deltapro- gramma, het HWBP en het MIRT bieden de kans om waterveilig- heidsmaatregelen en andere opga- ven te verbinden. In uitzonderlijke gevallen is het ook mogelijk om een waterkering minder sterk uit te voeren en in plaats daarvan te investeren in de ruimtelijke inrich- ting en rampenbeheersing, zodat de gewenste bescherming tegen overstromingen toch wordt bereikt.

Pages Overview