Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

TSWA-2015-10-Versie 1.4

3 HetWaterschap INHOUDCOLOFON EN VERDER 06 Hoosbui als wake-up call Een enorme bui eind augustus zorgde in midden Nederland voor de nodige overlast. Waterschap Rivierenland wordt nu bestookt met schadeclaims. Dijkgraaf Roelof Bleker reageert: “Ons watersysteem is niet ingericht op een bui van deze omvang.” 12 Meer vrijheid voor de aannemer Aanbestedingen bij dijkversterkingen gaan langzamer- hand steeds vaker met geïntegreerde contractvormen, waarbij de aannemer meer vrijheid krijgt om innovatieve oplossingen te bedenken en te realiseren. Twee praktijk- voorbeelden. 22 Iconen voor schoon water Flora en fauna in en rondom oppervlaktewater zijn de spie- gels van de kwaliteit van dat water. Voor waterbeheerders belangrijke indicatoren om vooruitgang vast te kunnen stellen. Nieuwe technieken doen daarbij hun intrede. 26 Tegengaan verzilting Hydroloog Joost Delsman constateert in het proefschrift waarop hij onlangs promoveerde dat het doorspoelen van de sloten met zoet rivierwater om verzilting te bestrijden slimmer kan. Hoogheemraadschappen kijken met belang- stelling naar zijn adviezen. FotocoverRobbertGoddyn Nummer10Oktober2015 05 Commentaar 08 Miljoenennota 09 Opdrachtgeverschap 14 De politicus 17 Gastcolumn 18 Fotospread 20 Ecologische indicatoren 24 Zoetwater 28 Regiobijeenkomsten 29 Schatten van de schappen 30 Maestr’eau 31 Waternieuws Het Waterschap is het officiële orgaan van de Unie van Waterschappen. Het is een onafhankelijk tijdschrift dat op zakelijke en informatieve wijze ingaat op de werk- gebieden van de waterschappen en de belangengroepen daaromheen. VERSCHIJNINGSFREQUENTIE 10 x per jaar HOOFDREDACTIE Cees Meijer REDACTIE Andy Krijgsman Ruud van Heel Roelof Hoving Eric Keizer Pia Schrijnemakers Pierre de Vries Bert Nijveld (eindredactie) REDACTIEADRES Postbus 20025, 2500 EA Den Haag tel. 070-378 92 54 redactie.hetwaterschap@sdu.nl website: www.sdu.nl/water UITGEVER Dineke Sonderen, Sdu Uitgevers bv ABONNEMENTEN Abonnementsprijs: € 117,50 excl. BTW per jaar. Losse nummers: € 9,95 excl. BTW. Abonnementen kunnen schriftelijk wor- den aangevraagd. Vanwege de aard van de uitgave, gaat Sdu uit van een zakelijke overeenkomst; deze overeenkomst valt onder het algemene verbintenissenrecht. Wanneer u werkzaam bent bij een van de waterschappen hebt u wellicht recht op een gratis abonnement op Het Waterschap. Om te zien of u hiervoor in aanmerking komt, neemt u contact met Sdu Klantenservice of gaat u naar Het Waterschap via www.sdu.nl/water. Sdu Klantenservice, Postbus 20014, 2500 EA Den Haag, tel: 070-378 98 80, fax: 070-378 97 83, www.sdu.nl/service ADVERTENTIES Bureau Van Vliet bv, Postbus 20, 2040 AA Zandvoort, tel. 023-571 47 45, fax: 023-571 76 80 zandvoort@bureauvanvliet.com www.sduadverteren.nl VORMGEVING SD Communicatie, Rotterdam DRUK Wilco © Sdu Uitgevers BV, Den Haag, 2013 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens-bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, me- chanisch door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. ISSN 13804251 tel. 070-3789254 tel: 070-3789880, fax: 070-3789783, tel. 023-5714745, fax: 023-5717680

Pages Overview