Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

TSWA-2015-10-Versie 1.4

28 HetWaterschap WATERVEILIGHEID Nummer10Oktober2015 DOOR FLOOR VAN DER HEIJDEN D e Deltabeslissing Waterveiligheid bevat nieuwe normen voor de waterveiligheid, gebaseerd op de risicobenadering: niet alleen de kans op een overstroming, maar ook de gevolgen zijn bepalend voor de hoogte van de norm in een gebied. Deze nieuwe aanpak van waterveiligheid heeft gevolgen voor alle aspecten van het waterkeringbeheer. Het implementeren ervan is dan ook een flinke klus, waarvan een aan- zienlijk deel op het bord van de waterkeringbeheer- der terecht komt. Om hen op weg te helpen, organi- seerden de Unie van Waterschappen en het Ministerie van IenM dit voorjaar vijf regionale bij- eenkomsten voor betrokkenen. Doel was om ener- zijds elkaar te informeren over de ontwikkelingen bij het Rijk en de Unie van Waterschappen en anderzijds om de verwachtingen, zorgpunten en voorbeelden vanuit de regio met elkaar te delen. Op die manier konden zowel de initiatiefnemers als de deelnemers uit de regio verkennen wat de juiste ingrediënten zijn voor het implementatietraject. Communicatie Uit de opkomst, belangstelling, geleverde input en positieve reacties blijkt dat het onderwerp leeft in de regio. Ongeacht het aantal kilometers waterkering of de grootte van de eigen opgave, iedereen streeft naar een succesvolle implementatie. En laten we dit vooral ook samen doen, zo luidde hun boodschap. Mede omdat de kennisvijver met deskundigen behoorlijk klein lijkt, is het van belang de beschikbare kennis met elkaar te delen. Daarnaast moet vooral de (aandacht voor) communicatie worden opge- schroefd. De implementatie staat of valt met één gezamenlijke, heldere boodschap en een eenduidig begrip- penkader. Neem bijvoorbeeld de relatie tussen de opgave vanuit de nieuwe normering en de voorkeurs- strategie vanuit het Deltaprogram- ma. Deze zullen niet in hetzelfde tempo uitgevoerd gaan worden: een communicatief lastige uitdaging, zo geven vooral de provincies aan. Behoefte is dus aan een duidelijk verhaal, waarmee de waterkeringbe- heerders invulling kunnen geven aan de met onzekerheden gepaard gaande vertaling van theorie naar praktijk. De regio gaat de uitdaging in ieder geval met beide handen aan en denkt graag mee bij de ontwikke- ling van producten voor de imple- mentatie (zoals het wettelijk toet- singsinstrumentarium). Op die manier zijn ook degenen betrokken die de theorie straks in praktijk zul- len gaan brengen. En verder De zorg- en aandachtspunten die tij- dens de bijeenkomsten naar voren kwamen, werden in de regio’s breed gedragen. Er was duidelijk sprake van een gevoel van gezamenlijk belang. Tijdens een aantal bijeen- komsten werd zelfs ter plekke het initiatief voor samenwerking geno- men. De bijeenkomsten hebben zodoende niet alleen bijgedragen aan de vormgeving van het (verdere) implementatietraject, maar ook aan de bewustwording en samenwer- king in de regio. Naar aanleiding van de bijeenkom- sten hebben ministerie en Unie inmiddels actie ondernomen om voor de regio (beter) in beeld te brengen wat hen staat te wachten, wanneer dit zal gebeuren en vooral ook waarom. Ook wordt gewerkt aan een overzicht van de al beschikbare informatiebronnen en zullen bestaande communicatiemiddelen over de nieuwe normering meer en beter worden benut. De bijeenkom- sten hebben zodoende de nodige uitwisseling en inspiratie opgele- verd voor een goede, gezamenlijke implementatie. Rijk en regio kun- nen met de uitkomsten aan de slag. Floor van der Heijden is junior beleids- adviseur (trainee) Unie van Waterschappen. Regiobijeenkomsten ‘Implementatie Deltabeslissing Waterveiligheid’ Kennis delen De Unie van Waterschappen en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu organiseerden vijf regionale bijeenkomsten over de implementa- tie van de Deltabeslissing Waterveiligheid. De uitkomsten.

Pages Overview