Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

TSWA-2015-10-Versie 1.4

7 HetWaterschapNummer10Oktober2015 WATERVEILIGHEID Daarnaast bekijken we opnieuw of er nog mogelijkheden zijn om de afvoercapaciteit van het watersy- steem verder te verbeteren. Ook onderzoeken we of we ons als water- schap nog beter kunnen voorberei- den op een situatie met waterover- last. Bijvoorbeeld door meer nood- pompen snel beschikbaar te hebben. “Maar kijkend naar de toekomst rea- liseer ik me dat er meer nodig is en dat brengt me terug bij de eerder opgeroepen vragen. Hoe kunnen we onze leefomgeving zo inrichten dat de kans op wateroverlast vermin- dert? Naast preventie en calamitei- tenbestrijding moeten we in het kader van meerlaagsveiligheid ook aandacht hebben voor ruimtelijke inrichting. Vooral in de stad zijn we slecht voorbereid op de afvoer van grote hoeveelheden regenwater. Als inwoners betalen we de prijs voor de dichte bebouwing en al het asfalt. Vroeger kwam veel regen terecht op aarde, gras of ander groen en zakte snel weg in de onderliggende grond. Maar met al die grote gebouwen en verharde wegen moet al het regen- water weg via het riool. Het riool- stelsel kan dat simpelweg niet aan. De gemeenten zijn aan zet, maar de waterbeheerders kunnen het proces initiëren en hun expertise inbrengen voor het klimaatbestendig maken van de stad. Het zou mooi zijn als waterschappen en Rijkswaterstaat dat samen oppakken.” Tegels eruit “Ook de inwoners en ondernemers zelf kunnen zorgen dat hun eigen- dommen minder kwetsbaar worden voor wateroverlast. In de stad liggen veel tuinen vol met tegels. Dat zorgt ervoor dat het water niet snel weg kan. Gooi die tegels eruit, leg gras neer. Zo zorg je er zelf voor dat je tuin niet blank staat. Vang regenwater op in een regenton, dan belast het water het rioolstelsel niet. Dat houdt je wijk langer droog. Ook in de landelijke gebieden hebben eigenaren een rol. Zij kunnen zor- gen voor voldoende drainage en kunnen verdichting van de grond tegengaan, waardoor deze veel meer water opneemt. Daarnaast is het verstandig de moge- lijkheden te bekijken om je beter tegen dit soort scha- de te verzekeren.” “We moeten accepteren dat de kans op natte voeten nooit helemaal zal verdwijnen” “De bui van eind augustus heeft ons letterlijk wakker geschud: we moeten met elkaar bekijken hoe we het best om kunnen gaan met het veranderende klimaat en de extreme buien die daar het gevolg van zijn. En of we de normen nu aanpassen of niet, uiteindelijk moeten we accepteren dat de kans op natte voeten nooit helemaal zal verdwijnen.” Pia Schrijnemakers is senior communicatieadviseur bij Waterschap Rivierenland. Op sommige plaatsen viel 80 tot soms wel 130 millimeter regen in een paar uur tijd. Klimaatverandering hoog op de agenda zetten

Pages Overview