Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

TSWA-2015-10-Versie 1.4

6 HetWaterschap Hoosbui als wake-up call DOOR PIA SCHRIJNEMAKERS “H et klopt: ons watersysteem is niet ingericht op een bui van deze omvang. Deze bui was zeer extreem. Op sommige plaatsen viel 80 tot soms wel 130 millimeter regen in een paar uur tijd. Dat is ruim meer dan wat ons watersysteem aan neerslag moet kunnen verwerken. Volgens de huidi- ge modellen komt zo’n extreme bui minder dan eens per honderd jaar voor. Daar zijn we niet op voorbe- reid. Ons watersysteem is op orde volgens de huidi- ge normen. Maar ik begrijp heel goed dat je daar als inwoner geen boodschap aan hebt als het water in je huiskamer of op je akker staat. Zeker als dat in een paar jaar tijd meerdere keren voorkomt. En voor sommige delen van ons gebied is dat het geval, bij- voorbeeld in Hardinxveld-Giessendam en in het Land van Heusden en Altena.” Op de agenda “Dat roept de vraag op of die bui van eind augustus wel echt een bui van eens in de honderd jaar was. Wat gaan we doen in Nederland als blijkt dat dit de ‘normale’ frequentie aan het worden is? We weten dat het klimaat verandert, dat extreme neer- slag vaker voor gaat komen. De afge- lopen jaren hebben we al veel gedaan om meer regenwater aan te kunnen, maar we zijn blijkbaar nog niet klaar. “Hoe ver we willen gaan in de bescherming tegen wateroverlast, is een vraag die op landelijk niveau gesteld moet worden. Welke risico’s vinden we acceptabel? Moeten de normen worden bijgesteld? Wat betekent dit voor de inrichting van onze leefomgeving? Hoeveel geld hebben we ervoor over? Want ver- geet niet, meer ruimte voor water vraagt soms om dure ingrepen. Denk daarbij aan vergroting van de capaciteit van gemalen, verbreding van watergangen en het creëren van meer waterberging. Ik heb de ant- woorden niet op al deze vragen, maar wil ze wel graag op de agenda zetten.” In gesprek “In de tussentijd zitten we in het rivierengebied natuurlijk niet stil. Kort na de wateroverlast hebben we gesproken met landbouworganisatie ZLTO en met vertegenwoordigers van de gemeenten die bij deze hoos- bui het zwaarst getroffen zijn. Nu gaan we samen met deze partners in gesprek met de gedupeerden. Het was een enorme bui, die in de nacht van 30 op 31 augustus over Nederland trok. De waterschap- pen waren er druk mee, maar dat kon niet voorkomen dat op veel plaatsen wateroverlast ontstond. In het rivierengebied leidde dat tot verontwaardiging van inwoners en tot verwijten en schadeclaims richting waterschap. Het watersysteem zou onvoldoende opgewassen zijn tegen een dergelijke bui. Dijkgraaf Roelof Bleker van Waterschap Rivierenland aan het woord over de wateroverlast. Medewerkers van Waterschap Rivierenland plaatsen een extra pomp. WATERVEILIGHEID Nummer10Oktober2015

Pages Overview