Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

TSWA-2015-10-Versie 1.4

13 HetWaterschapNummer10Oktober2015 WATERPRAKTIJK garantie voor problemen. Je moet juist meer van de inhoud afweten dan bij een RAW-contract. Mede daarom is Deltares intensief betrok- ken bij het opstellen van het techni- sche deel van het contract”. Volgens hem is het belangrijk dat bij het opzetten van een D&C-contract alle relevante afdelingen binnen het waterschap betrokken zijn. Een D&C-contract vraagt om een andere manier van werken en omgang met risico’s en daarvoor is draagvlak nodig in de ambtelijke organisatie en het bestuur. De beheerafdeling is bijvoorbeeld gevraagd functionele eisen te formuleren voor het behe- ren van de dijk. De beleidsafdeling is gevraagd open te staan voor werken in het gesloten seizoen om zo de aannemer meer uitvoeringsvrijheid te geven. Risico’s incalculeren Een D&C-contract vraagt om het goed integreren van techniek, omge- ving en conditionering. Maat dat bleek bij het project Kin- derdijk – Schoonhovenseveer niet zo eenvoudig. De grondverwerving (400 percelen) en verleggingen van kabels en leidingen liepen stevig achter op planning. “Gezien de gewenste vroege marktbenadering hebben we op een gegeven moment besloten dat we het er maar mee moesten doen, de bijkomende risi- co’s incalculeren en waar mogelijk proberen te beperken in het con- tract. Een leerpunt is dat je met de conditioneringskant heel tijdig moet beginnen bij dit soort com- plexe projecten en moet incalcule- ren dat het tijdig verwerven van alle gronden en verleggen van alle kabels en leidingen nooit helemaal lukt.” Sinds 2013 is het project in uitvoe- ring. Van de 400 grondverwervings- dossiers worden 50 huizen concreet gesloopt. Herbouw na de dijkver- sterking is prima op voorwaarde dat het nieuwe huis opvijzelbaar is. Als over 30 jaar een nieuwe versterking nodig is, moet het niet zo zijn dat weer een complexe situatie bij deze huizen ontstaat. Het relatief eenvou- dige opvijzelen van de woning in combinatie met een grondophoging volstaat dan. Kennis inhuren Waterschap Vallei en Veluwe heeft ook een soortgelijke aanbesteding gedaan en wel voor de innovatieve waterkering Spakenburg. Het betreft een opklapbare waterkering van meer dan 300 meter in de histo- rische haven van Spakenburg. Het betreft een uniek project dat op deze schaal nog nooit is toegepast. Con- tractmanager Jan Welling van Vallei en Veluwe is er nauw bij betrokken. “Voor ons was het duidelijk dat wij de kennis voor zo’n kering in zo’n historische omgeving zelf niet in huis hadden. Eenvoudige en effec- tieve maatregelen konden we wel bedenken, maar die zouden het his- torische karakter van de haven en omgeving geweld aandoen. We wil- den dus geen RAW-contract, want daarmee sluit je allerlei innovaties en varianten op voorhand uit. Voor het opstellen van het contract heb- ben we veel zelf gedaan, maar een aantal verkennende analyses en berekeningen hebben we laten uit- voeren door ingenieursbureaus en Deltares. De aannemer die nu gese- lecteerd is, had een zeer goed door- dacht plan en had ook externe expertise ingehuurd voor specifieke berekeningen en ook op het gebied van stedenbouwkunde, voor de inpassing in de omgeving.” Enthousiasme Intern stond niet iedereen te juichen bij deze nieuwe vorm van aanbesteden en contracteren. Dat gold vooral voor de mensen die vertrouwd waren met RAW-contracten. “We hebben die collega’s meegeno- men door ze bij de hele gang zaken te betrekken. Dit droeg zeker bij tot het enthousiasme. De flexibele kering bestaat uit meerdere elementen die verzonken in de kade aanwezig zijn en bij een vooraf bepaalde hoogwaterstand omhoog komen.” “Het geven van ontwerp- vrijheid betekent wel dat je heel goed moet weten welke ruimte je weggeeft” Welling tot slot: “Voor het Hoogwaterbeschermings- programma moeten we aantonen dat de gekozen oplossing voldoet. Ik ben zelf heel enthousiast geraakt over de gevolgde procedure. Er is een betrouwbare en innovatieve oplossing geselecteerd die economisch verantwoord is. De kennis die is opgedaan, wordt via documenten en sessies met col- lega’s geborgd. De kering zal buiten het toeristensei- zoen aangebracht worden en is in het vroege voorjaar van 2017 gereed.” Jaap van Peperstraten is freelance journalist. In de historische haven van Spakenburg moet een opklapbare waterkering gerealiseerd worden van meer dan 300 meter.

Pages Overview