Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

TSWA-2015-10-Versie 1.4

16 HetWaterschapNummer10Oktober2015 DE POLITICUS Op welk gebied werkt u samen? “Nou, met de gemeente Rheden bijvoorbeeld op het terrein van jeugdzorg en WMO, zeg maar het hele soci- ale domein. Uiteraard betalen we daarvoor. Voor voor- zieningen als bibliotheken, verzorgingshuizen en der- gelijke leunen we op Velp en Arnhem.” En op het gebied van waterzaken? “Er bestaat een samenwerkingsverband Rijn 6 met de gemeenten Arnhem, Rheden, Renkum en Rozendaal plus de twee waterschappen. Doel is om de hoeveelheid afvalwater te reduceren, zodat het milieu minder wordt belast. Te denken valt aan verbetering van het riole- ringssysteem en de rioolwaterzuiveringsinstallatie.” “Beetje lastig wanneer je dringend 112 nodig hebt en je bevindt je in de H.L.M. Flugi van Aspermont- d’Hangest barones d’Yvoy van Mijdrecht-laan” Rozendaal valt als kleinste gemeente onder twee water- schappen: Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe. Is dat lastig? “Nee, want u zult begrijpen dat een gemeente van onze omvang niet iedere dag met de dijkgraven om de tafel zit. Ik ben sinds april vorig jaar wethouder en heb één keer contact gehad. Dat ging over de vraag wie moet opdraaien voor het onderhoud van de beek alhier. Wel, dat is het waterschap.” Wat zijn hier de wateropgaven? “Dit is heuvelachtig gebied. Dat betekent dat je je riole- ring uitstekend op orde moet hebben, anders krijg je bij hevige regenval gegarandeerd problemen. In de nieuwbouwwijk de Kapellenberg, waar ik zelf woon, heeft ieder huis zijn eigen lokaal infiltratiesysteem, dat wil zeggen dat elk perceel z’n regenwater zelf onder- gronds opvangt. Hierdoor ontlast je het rioleringssy- steem. Ideaal zou zijn om dat bij oude woningen ook te regelen, maar dat is te duur. We ontwikkelen op het moment een volgende nieuwbouwwijk van 64 wonin- gen, waar we het weer wél gaan toepassen. Alleen dan centraal geregeld, want in De Kapellenberg is gebleken dat een paar bewoners zo ondeugend zijn dat ze niet aan het lokaal infiltratiesysteem meedoen. Dan kun je wel zeggen: stuur er een ambtenaar op af om het te controleren, maar daar hebben we dus geen geld voor.” En dat in een miljonairsgemeente…. “Nou, dat moet je niet overdrijven, hoor. D’r staat wel- geteld één Rozendaler in de Quote 500. Aan de andere kant hebben we maar drie inwoners met een bij- standsuitkering, dat is ook weer waar. Nee, zelf ben ik niet rijk. Althans niet materieel. Immaterieel wel, met m’n vrouw, m’n kinderen en kleinkinderen.” Maar er zullen toch wel voordelen kle- ven aan een rijke gemeente als de uwe? Lachend: “Oh ja? Ik zou niet weten welke. Nadelen wel. Onze inwoners zijn over het algemeen hoog opgeleid en kritisch. Nou, dat merken we nu we een nieuwe school willen bouwen op de Bremheuvel. Dat is midden in een villawijk, de bewoners zijn boos. De één is bouwkundige, de ander jurist, die weten wel hoe ze procedu- res moeten voeren. Ze hebben al een stichting opgericht: Behoud Karakter Bremheuvel. Ook op dat vlak kennen hoger opgeleiden uitstekend de weg. Maar begrijp me goed, het is hun democratische recht, en daar maken ze gebruik van. De verhoudingen in de gemeenteraad zijn door die hele schoolkwestie trouwens wel verhard. De Belangengemeenschap Rozendaal voert echt oppositie.” Nooit bang dat buurgemeenten uw mooie, welvarende dorpje willen opslok- ken? “Nee. Rheden heeft genoeg aan zich- zelf en Arnhem denkt: ach, een begrotinkje van zes miljoen, laat maar zitten. Maar misschien wil het Rijk het. In dat geval denk ik dat een eventuele herindeling pas na 2018 zal komen, want dan gaat onze burge- meester met pensioen. En als we dan toch per se moeten worden overge- nomen, dan maar door Rheden, want daar is de OZB lager dan in Arnhem.” In het coalitieprogramma van uw partij en Progressief Akkoord Rozendaal staan duurzaamheid en groen hoog genoteerd. Wat is het doel? “Kijk, dát zijn nu lijstjes waar ik graag opsta. Al is het maar, omdat je op duurzaamheid en groen zélf invloed kunt uitoefenen. Rozendaal is in 2003 uitgeroepen tot groenste dorp van Europa, en daar heeft het toenmalige gemeentebestuur zelf flink de hand in gehad. Zo werden burgers, onder wie ik, in 2002 ver- zocht om met hun tuin mee te doen aan een automatisch bevloeiingssy- steem voor plantenbakken. Ik heb daar meteen ‘ja’ op gezegd. Nú heb- ben we een plan om burgers te sti- muleren gemeentegroen in hun buurt zelf bij te houden. Het mes snijdt aan twee kanten: het is goed- koper en het bevordert het saamho- righeidsgevoel. Dat laatste is in de nieuwbouw zeker nodig. En boven- dien bespaar je er als gemeente mee op sociale kosten.” “Rozendaal is in 2003 uitgeroepen tot groenste dorp van Europa” En hoe zit het met de duurzaamheid? “We wilden bewoners aan zonnepa- nelen helpen met een renteloze lening, maar dat laatste is door de Wet Houdbare Overheidsfinanciën helaas onmogelijk geworden. We gaan mogelijk wél zonnepanelen plaatsen op die nieuwe dorpsschool. Ja, en dan zijn er ook stemmen opge- gaan om oplaadpalen neer te zetten voor elektrische auto’s, maar dat is niet rendabel in zo’n dunbevolkte gemeente. We hebben geen winkel- centrum, waar zulke palen vaak staan.” En ook geen sporthal? “Nee”. Of een zwembad? “Nee.” Alleen een kasteel? “En een kerk, een Frans restaurant en een privékliniek. En een school natuurlijk. Ten minste…, als de nieuwbouw doorgaat, maar daar reken ik wel op.” WillemPekelderisfreelancejournalist.

Pages Overview