Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

TSWA-2015-10-Versie 1.4

34 HetWaterschapNummer10Oktober2015 WATERNIEUWS Door het aanbrengen van 273 dijknagels van elk 18 meter lang is de Lekdijk vol- doende verstevigd voor de komende 50 jaar. Als alternatief voor een traditione- le dijkverbetering heeft het waterschap hier gekozen voor een innovatieve oplossing: dijkvernageling. Over een lengte van ongeveer 250 meter is de stabiliteit van de dijk voor de toekomst nu weer voldoende. Deze innovatieve oplossing heeft voordelen ten opzichte van de meer traditionele versterkingen: de sterkte van de dijk is niet verlaagd tijdens de uitvoering; er was vrijwel geen geluids- hinder tijdens de uitvoering. Er was wei- nig ruimte nodig om het project uit te voeren en bovendien kon de uitvoering in korte tijd plaatsvinden, namelijk in onge- veer 3,5 maand. Als deze pilot na monito- ring succesvol is gebleken, kan deze inno- vatieve dijkversterkingtechniek vaker toe- gepast gaan worden. Aanbrengen dijknagels in Lekdijk afgerond ROYALROYALROYAL

Pages Overview