Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

TSWA-2015-10-Versie 1.4

31 HetWaterschap WATERNIEUWS Nummer10Oktober2015 In september trok een opvallende camper van Waterschap Rivierenland langs de dorpen tussen Tiel en Waardenburg. Het waterschap wil graag de inwoners van deze dorpen en steden betrekken bij de uitvoering van de dijkverbeterings- plannen die de komende jaren zijn gepland voor dit deel langs de Waal. In een maand tijd werden achthonderd mensen geïnterviewd over hun relatie met de dijk, hun herinneringen, verhalen en emoties. En over de ideeën die er leven om tegelijk met de dijkverbetering andere projecten uit te voeren, zoals uitbreiding van fiets- en wandelmogelijkheden, speel- gelegenheden of verbetering van verkeers- situaties. In de eerste twee weken zijn al 444 interviews gedaan waarbij er 10.200 antwoorden zijn gegeven. Bij de lancering in augustus zijn door de honderden ret- weets 150.000 mensen direct bereikt via social media. Kijk op www.dedijkisvanonsallemaal.nl voor de verhalen van de dijkbewoners. Inwoners betrokken bij dijkverbetering Sneller werken dankzij inzet drone Waterschap Vallei en Veluwe zet op proef een drone in bij het bepalen van een onderhouds- plan. Op vijf plekken in de Noordelijke IJsselvallei legt het waterschap zogeheten stapstenen aan. Deze plekken bieden ruimte aan planten en dieren en zorgen voor natuurontwikkeling en schoon water. Samen zijn ze 5,6 hectare groot en het waterschap gaat ze na realisa- tie ook beheren. Om dat beter en sneller te kunnen doen, zet het waterschap de drone in. De drone vliegt in een uur over het gebied waar anders medewerkers dagenlang het gebied doorkammen om foto’s en aan- tekeningen te maken. De beeldopnamen worden vóór, tijdens en na de aan- leg van de stapstenen gemaakt, waardoor de ontwik- keling op de voet worden gevolgd. Hoe verandert bij- voorbeeld de loop van het water en de groei van bomen en planten? Met deze kennis kan het onder- houd beter, veel sneller en daardoor goedkoper wor- den uitgevoerd. Ook andere waterschappen zetten drones in, bijvoor- beeld voor dijkinspecties.

Pages Overview