Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

granovaissue1

7GRANOVA VOLYM 1 ÅRGÅNG 2014 ingen rätt att göra anspråk på att vara en muslim ... “ Den utlovade Messias (as) fortsätter med att säga: “Det kan inte sägas att en sådan man är prydd med pärlor av sann tro... Likaså är en person som inte accepterar eller tror på den utlovade Messias (as) eller inte ser behovet av att tro på den utlovade Messias. En sådan individ misslyckas med att förstå och är helt ovetande om islams sanning eller behovet av profetskap och syftet med kommandet av Guds sändebud. En sådan man kan inte hävda att denne är en sann muslim eller en sann anhängare till Gud och hans sändebud, den Helige Profeten Muhammad (fvmh). För precis så som Allah har sänt hans befallningar genom den Helige Profeten (fvmh) i den heliga Koranen, har han under den slutliga eran, mycket tydligt förutsagt ankomsten av en sista Khalifa och de som inte tror på honom har kallats den upproriska. Den utlovade Messias (as) säger: “Titta, Allah, den Upphöjde, har liknat den Helige Profeten (fvmh) med Moses (as) som framgår av användningen av ordet “kama.“ Hazrat Isa (as) var den sista Khalifan till Moses (as) världsordning som han själv sa, “Jag är det sista blocket.“ Likaså för att skydda och bevara Muhammads (fvmh) världsordning kom khulafa och de ska fortsätta att komma tills domedagen. På liknandesättvardensistaKhalifan i Muhammads världsordning den utlovade Messias (as). Tecken på hans ankomst finns i detalj i alla de himmelska böckerna såsom Bibeln, evangelierna, ahadees och i den heliga Koranen. All folk; kristna, judar och muslimer, väntar hans ankomst och tror på detta. Förkastandet av honom kan inte på något sätt anses vara en del av islam. Gud har visat många tecken på himlarna och jorden som stöd till den utlovade Messias anspråk. Exempel på detta är den förutspådda pesten som utbröt, förmörkelser av månen och solen som inträffade. Den utlovade Messias (as) fortsätter med att säga: “Om någon fortfarande har tvivel om min ankomst, även efter vittnesmål av ett stort antal lärda och helgonlika människor i islam bör en sådan man vända sig till en noggrann undersökning av den heliga Koranen. Denne bör fundera över innehållet i Sura Nur. Titta, precis som Jesus (as) kom 1400 år efter Moses (as), skulle den utlovade Messias (as) på liknande sätt komma 1400 år efter den Helige Profeten Muhammad (fvmh). Utöver detta, precis som Jesus (as) var Khatamul Khulafa till Moses ledning, kommer jag vara Khatamul Khulafa till Muhammads ledning. Detta var frågan om tro, nästa fråga innefattar utbildning. Detta har att göra med förbindelsen mellan medlemmarna i Jama’at och Khilafat. I samband med detta måste MTA nämnas. Detta är ett medel som Allah har välsignat oss med i syftet om att upprätthålla denna förbindelse. Likaså har vi också Alislam.org. Så det måste ligga i vårt fokus och arbete att försökasetillattvarjeAhmadiäranknuten till dessa verktyg så mycket som möjligt och till Jama’ats System/Nizam. Nästa fråga som jag vill dra allas uppmärksamhet mot är skyldigheten till finansiella bidrag - chandas. Kom ihåg att Chanda inte är en skatt. Chanda är en av de förpliktelser som har nämnts gång på gång i den heliga Koranen. Till exempel säger Allah den Upphöjde: [64:17] Så ge akt på er plikt mot Allah så gott ni kan, och lyssna och lyd och ge ut för Hans sak, det kommer att vara bra för er själva. Och vem helst som är bevarad mot sin egen själs girighet- det är de som skall ha framgång. [64:18] Om ni ger Allah ett gott lån, kommer han att mångfaldiga det för er och förlåta er; och Allah är synnerligen uppskattande, överseende. Det beskrivs tydligt i dessa verser att spenderandet i Allahs väg är det mest avgörande för en troende. Endast de människor som spenderar i Allahs väg kommer att nå framgång. Allah är Ghani - självförsörjande, och inte i behov av våra pengar. I verkligheten är den finansiella uppoffringen till för att rena oss, visa vår nivå av lydnad, visa oss vägen till rättfärdighet och för att se hur mycket vi kommer att spendera i hans väg. Alla som ger chanda måste komma ihåg att de gör detta för att enbart försöka vinna Allahs favör och välbehag. Finansiell uppoffring är en mycket viktig sak för gudomligt etablerade Jama’ats. Det är därför som jag har sagt till alla Jama’at att de måste göra sitt yttersta för att få alla nya Ahmadier och barn att delta i ekonomiska uppoffringar som Waqf-e-Jadid och Tehrik-e-Jadid - även om de bara skänker några ören. Detta så att de får in vanan och blir bland dem som erhåller Allahs nåd och belöning. Ytterligare en sak som jag har nämnt många gånger tidigare och som jag nämner igen är att medlemmarna inom Jama’at måste behandla varandra med kärlek, tillgivenhet och vänlighet, oavsett position. Må Allah göra det möjligt för oss alla att bli sanna Ahmadier och hjälpa oss med att fullborda våra uppdrag ordentligt. Aameen! ‘‘Om ni ger Allah ett gott lån, kommer han att mångfaldiga det för er och förlåta er’’

Sidöversikt