Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

granovaissue1

10 GRANOVA VOLYM 1 ÅRGÅNG 2014 fortsättning: “Behöver jag religionen idag?” grundpelare – trosbekännelsen, bönen, fastan, givandet av allmosor och pilgrimsfärd - just dessa syften.’ En orsak till att intresset för religion sviktar må vara att folk är omedvetna om dess fördelar. Vi människor dras till sådant som vi finner ha uppenbara och påtagliga fördelar; vi arbetar med tillfredställelsen att lönen kommer den 25:e varje månad; vi tränar med vetskapen att det medför bättre hälsa och ökad livsglädje osv. När det gäller religion så anses det att den inte har några liknande, direkta fördelar. Å andra sidan har den nackdelar då man som religiös måste förhålla sig till en massa regler och lagar. Men man måste komma ihåg att fördelaktigheten av någonting inte kan upplevas förrän man funnit den. Exempelvis, innan vi lärde oss behärska elektriciteten, vem kände då till att den hade oändliga fördelar? Men idag, då dess användande blivit allmänt, går dess gynnsamhet inte att förneka. Samma princip kan tillämpas då man talar om religion. Och religionens fördelaktighet går inte att uppleva så länge man inte uppnår dess ultimata syfte; att få lära känna Gud. Miljontals människor har haft denna upplevelse, och många är det som har vittnat om den. Att förneka religionens betydelse nu vore således att förneka dess uppenbara, påvisade fördelaktighet. Men låt mig även ge några konkreta fördelar av religion och religionsutövande: Sann religion lär oss om värderingar likt medmänsklighet, empati, självuppoffrande och rättvisa. Detta är värderingar som samhället är i starkt behov utav. Islam lär ut rättvisa om alla omständigheter och vid alla skeden av livet, även då det gäller fiender, och låter våra begär på så vis aldrig undergräva moralen. Moral och sedeslöshet har inte bara blivit en del utav vår vardag utan även en självklar del av samhällets underhållning. Film, tv-spel och till och med media förmedlar ondska för att underhålla oss konsumenter. Dess avtryck i samhället går inte att ta miste på – det räcker att läsa dagens Metro för att förstå detta. Jag vill åter ta er tillbaka till 500-talets Arabien och be er jämföra. Ni kommer finna likheterna vara slående. Det är just vid sådana tider som religion – sann religion – har en viktig roll att spela när det gäller att återetablera sanna mänskliga värderingar, och få oss till att intressera oss och brinna för saker som vi anser vara goda. I motsats till detta lockar en sekulariserad världsbild till att själviska tendenser ökar, då den lockar oss till direkta fördelar. Här må vissa invända och säga att visserligen förekommer grymhet och våld i synnerhet även i religionens namn. Men jag vill försäkra dem om att det enbart begås våldsaktioner i dess namn, och inte i enlighet med dess lära. Att förkasta religionen på grund av detta vore att förkasta vetenskap eftersom det leder till produktion av ödeläggande vapen. Men kan någon förneka vetenskapens fördelar? Att acceptera eller förkasta något bör ske i ‘‘En orsak till att intresset för religion sviktar må vara att folk är omedvetna om dess fördelar’’

Sidöversikt