Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

SLO_05_net

SeniorLO 50+ 03/2015 4 │ ekologia wokół nas Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów Zorganizowanie w Polsce prawidłowo funkcjonującego systemu gospodarki odpadami z pewnością okazało się nie lada wyzwaniem. Od wprowadzenia słynnej „rewolucji śmieciowej” minęły już ponad dwa lata, jednak w odczuciu wielu osób te radykalne zmiany (m.in. w organizacji odbioru odpadów), nie zlikwidowały wszystkich bolączek związanych z prawidłowym postępowaniem z odpadami. Nie dziwi zatem fakt, że system gospodarki odpadami w naszym kraju jest nadal poddawany przeobrażeniom. Można spodziewać się, że w  przyszłych latach modyfikacje zostaną wprowadzone m.in. w sposobach segregacji odpadów (np. w  zakresie ujednolicenia standardów  oznakowania po- jemników do selektywnej zbiórki na terenie całego kraju). Nie należy jednak zapominać, że oprócz właściwej zbiórki odpa- dów, za którą w dużym stopniu odpowiada każdy z nas jako obywatel produkujący śmieci, prawidłowo funkcjonujący sys- tem potrzebuje efektywnie działających zakładów przetwa- rzających zebrane odpady. Pożytek z właściwie prowadzonej zbiórki będzie bowiem znikomy, jeśli zgromadzone w ten spo- sób odpady i tak trafiać będą na składowisko. Jednak również w tym obszarze w ostatnich latach wiele w naszym kraju się zmienia. Do kolejnej „małej rewolucji” dojdzie prawdopo- dobnie na początku roku 2016, kiedy wejdzie w życie obecnie projektowana i  szeroko dyskutowana nowelizacja rozporzą- dzenia ministra środowiska w  sprawie mechaniczno-biolo- gicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Hierarchia postępowania z odpadami, do której stosowania zo- bligowały Polskę przepisy Unii Europejskiej, jednoznacznie ustanawia priorytety w sposobach zagospodarowania odpadów poczynając od zapobiegania powstawaniu odpadów, przez przy- gotowanie do ponownego użycia, recykling oraz inne metody od- zysku (np. spalanie), a kończąc na unieszkodliwianiu (składowa- niu), jako najmniej pożądanej formie postępowania z odpadami. Zaproponowana wyżej kolejność jest jak najbardziej logicz- na i zasadna, a kraje członkowskie Unii Europejskiej powin- ny zapewnić możliwość jej stosowania. Przepisy Wspólnoty dopuszczają odejście od tej reguły, jednak tylko w  uzasad- nionych przypadkach. Mimo tego w 2013 roku ponad 65% zebranych w Polsce odpadów komunalnych zostało unieszko- dliwionych (ponad 63% składowano, a nieco ponad 2% spa- lono bez odzysku energii). Sytuacja ta powoduje konieczność podjęcia zdecydowanych działań, które doprowadzą do rze- czywistego stosowania hierarchii postępowania z odpadami oraz pozwolą osiągnąć cele w zakresie ograniczenia składo-

Pages Overview