Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

SLO_05_net

6 │ ekologia wokół nas SeniorLO 50+ 03/2015 Wprowadzona nowelizacja podzieliła nieruchomości na te, które są zamieszkiwane przez mieszkańców oraz te, które nie są. Świadczy o tym art. 6c ust. 1 ustawy, mówiący, że to gminy obowiązane są do zorganizowania odbierania odpa- dów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Ponadto ust. 2 tego samego artyku- łu mówi, że rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o  odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Jest to jeden z głównych elementów, jaki należy wziąć pod uwagę klasyfikując domek letniskowy jako nieruchomość zamiesz- kałą lub też nie. Brak definicji pojęcia domku letniskowego lub nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wy- poczynkowe spowodował dużą dowolność w interpretowaniu przepisów przez gminy, które niejednokrotnie podejmowały decyzję o całorocznych opłatach za takie nieruchomości. W  związku z  zaistniałą sytuacją Ministerstwo Środowiska przygotowało interpretację z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ponoszenia opłaty ryczałtowej w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomo- ści wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Jest w niej mowa m.in. o tym, że jeżeli posiadamy działkę, którą użytkujemy tylko czasowo w  związku z  wypoczynkiem, na- leży zaklasyfikować ją jako nieruchomość niezamieszkałą, na której powstają odpady komunalne. Pozostaje jeszcze kwestia opłat. W tym wypadku ustawa o utrzymaniu czystości i porząd- ku w gminach w art. 6j ust. 3b mówi, że w przypadku nierucho- mości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nie- ruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystane jedynie przez część roku, rada gminy uchwala ry- czałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunal- nymi za rok, od domku letniskowego. Warto zaznaczyć, że rada gminy na podstawie art. 6c ust. 2 ma dowolność, jeżeli chodzi o nieruchomości niezamieszkałe, co do objęcia ich odbiorem odpadów komunalnych. W sytuacji kiedy rada gminy zadecy- duje o objęciu nieruchomości niezamieszkałych odbiorem od- padów komunalnych, musi jednocześnie uchwalić ryczałtową stawkę dla takich nieruchomości. W przypadku kiedy mimo wszystko na terenie naszej gminy nie ma takiego zapisu, musi- my na własną rękę zawrzeć umowę z podmiotem uprawnionym do odbioru odpadów komunalnych. W  takiej sytuacji właści- ciele nieruchomości są zwolnieni ze składania deklaracji oraz wnoszenia opłat. Należy jednak pamiętać, że obowiązkiem jest posiadanie odpowiednich dokumentów potwierdzających wy- konanie usługi odbioru odpadów komunalnych. Posiadając więc działkę, na której przebywamy tylko w celach wypoczynkowych, musimy najpierw zorientować się, czy gmi- na, na terenie której zlokalizowana jest nasza działka, ustano- wiła roczną opłatę ryczałtową za gospodarowanie odpadami od właścicieli domków letniskowych. Taką informację można znaleźć w uchwałach rady gminy, które zamieszczone są na stronach internetowych poszczególnych urzędów. Ryczał- towa stawka powinna być wyliczona zarówno dla odpadów zmieszanych, jak i zebranych w sposób selektywny. Dlatego należy również złożyć deklarację o wysokości opłaty za go- spodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady ko- munalne. Deklaracje te można również znaleźć na stronach internetowych urzędów gminy. Na stronie www.gminy.pl można znaleźć wykaz wszystkich gmin wraz z niezbędnymi informacjami. gw Źródła: 1) Ustawa z dnia 13 września 199 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi- nach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.). 2) www.mos.gov.pl Co z odpadami z domków letniskowych? Od czasu znowelizowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) dużo słyszymy o problemach, jakie pojawiły się podczas wdrażania jej zapisów w życie. Przypomnijmy, że po zmianach to gminy przejęły obowiązek odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców. Jednym z problemów, który do dzisiaj pozostaje tematem spornym są domki letniskowe, a w zasadzie odpady powstające na ich terenie.

Pages Overview