Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Kobrowsky-Nezna_poezija_kratka_predstavitvena1

Kobrowsky Néž'na poezija Zbirka Néžin rojstni dan Urednica: Néža Kozak s svojimi védno véčjimi zahtevami po darilih Kobrowsky Néž'na poezija Napisal Kobrowsky Ilustrirala Urška Kozak Tehnično uredila Urška Kozak Oblikovanje in oprema Urška Kozak Ilustracija na naslovnici Urška Kozak Mundilfari, zavod za kulturne in umetniške dejavnosti, Ljubljana 2015 Néžo rodila Jernej in Mami Prašiče navdihnil Hubert Pésmi navdihnila Néža @Kobrowsky 2015 @Urška Kozak 2015 Naklada: 400 izvodov ______________________________________ CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 821.163.6-1 KOBROWSKY Néž'na poezija / Kobrowsky ; ilustrirala Urška Kozak ; [spremni besedi Arjan Pregl, Zdravko Duša]. - 1. izd. - Ljubljana : Mundilfari, zavod za kulturne in umetniške dejavnosti, 2015. - (Zbirka Néžin rojstni dan) ISBN 978-961-93811-1-3 278330880 Brez pisnega dovoljenja avtorjev je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, hkrati s fotokopiranjem, tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki v okviru dolo- čil Zakona o avtorski in sorodnih pravicah.

Pregled strani