Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

granovaissue1

9GRANOVA VOLYM 1 ÅRGÅNG 2014 9GRANOVA VOLYM 1 ÅRGÅNG 2014 9 generationer. Deras intellekt utvecklades i rask takt, och deras ättlingar skulle genom Koranens vägledning bli bland de främsta vetenskapsmännen som någonsin levt på vår jord – Koranen, muslimernas heliga skrift, vari inte mindre än 750 verser (1/8) uppmanar muslimer till att begrunda skapelsen och dess fenomen. Och mest av allt, så fick de dricka ur bägaren av sann andlighet. De hade etablerat en levande relation med Gud, som nu både talade till dem och hörsammade deras böner. Detta är definitionen av sann religion och den omdanande inverkan den har på våra liv. Allt religionsutövande har ett enda syfte, vilket är att etablera en levande relation med Gud, vår Skapare. Detta kan sammanfattas av följande citat skrivet av Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, den Utlovade Messias och grundaren av Islams Ahmadiyya Församling. Han skriver: “Roten av religion är igenkännandet av Gud och insikt angående Gudomliga välsignelser, och dess grenar är goda gärningar, och dess blommor är goda moraliska egenskaper, och dess frukt är andliga välsignelser och en ytterst behaglig kärlek som uppstår mellan Skaparen och Hans tjänare. Och att åtnjuta denna frukt är ett resultat av andlig helighet och renhet.“ Religionen lär oss således att tro på en Gud som Själv manifesterar Sig för oss, och inte är något intellektuellt påfund. Att förneka denna Gud, vore likt att vandra längs en flod under en tid men att förneka existensen av dess källa innan man hunnit fram till dess upprinnelse. Att vara religiös innebär att sträva hårt för att uppnå detta syfte, och religiös efterforskning bör ske med en anda av allvar, uppriktighet och djup vördnad. Det är då Gud Själv kommer vägleda oss, och skänka vår själ ro och tillfredsställelse med den ljuva insikten om Sin existens. Likt Han säger i den Heliga Koranen 29:70: “Och de som strävar efter (att möta) Oss (Gud) kommer Vi sannerligen att vägleda på våra vägar. Och Allah är sannerligen med dem som handlar väl.“ Detta är den sanna definitionen av religion. Men en syn på tro och religion som något statiskt och oföränderligt, eller enbart en uppsättning av ritualer och liturgi, stämmer inte överens med vad profeterna själv lärde ut. All ytlig och fysisk efterlevnad tjänar till för att bevara och utveckla själen och dess benägenhet mot Gud. Inom islam tjänar dess De som anslöt sig till Profeten utvecklades stegvis från att vara lära sig angående grundläggande principer om moral och etik, och att tjäna sina medmänniskor blev ett brinnande intresse hos dem. 9GRANOVA VOLYM 1 ÅRGÅNG 2014 9GRANOVA VOLYM 1 ÅRGÅNG 20149

Sidöversikt