Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

granovaissue1

11GRANOVA VOLYM 1 ÅRGÅNG 2014 relation till dess gynnsamhet och dess fördelar, och inte på grund av missbruk i dess namn. Om religion inte varit god i grunden hade den aldrig spridits i världen från första början! Religionen lär oss om våra rättigheter och skyldigheter men lägger större vikt vid våra skyldigheter då detta bidrar till att skapa ett samhälle där alla tar hand om varandra, och i ett samhälle där alla tar hand om varandra behöver man inte heller kämpa för sina rättigheter. Sir Muhammad Zafrullah Khan, Ahmadiyyamuslim och f.d president i FN:s Generalförsamling och överdomare i den Internationella Domstolen i Haag, beskrev begreppet religion på följande sätt: ’Religion är ett livssätt som ger varje individ möjlighet att nå den högsta sfären av sin andliga, moraliska och fysiska utveckling.’ Syftet med denna utveckling är att uppnå den behagliga kännedomen om att Guds attribut och egenskaper är levande, funktionella och verksamma omkring oss, och att Han fortfarande kommunicerar med dem som söker finna Honom. Men för att lära oss hur Guds krafter påverkar oss krävs sann andlighet, och sann andlighet kräver sann religion. Den snabbaste vägen att nå Gud, som Gud själv lärt oss, är att älska Honom - mer än vad man älskar något annat. Denna gudskärlek kommer leda en till Guds närhet, och det är samtidigt denna kärlek som får oss att göra uppoffringar för våra medmänniskor, Guds skapelse. Det är också kärleken för Gud, och inte åstundan av någon belöning, som får en sann religiös människa att handla väl, likt en älskare är redo att agera enligt den älskades önskan. Härföljer ett citat av Mirza Ghulam Ahmad (frid vare med honom). Han skriver: “Vår Gud innehar oberäkneliga fantastiska egenskaper men endast de som i all ödmjukhet och trofasthet lever för Honom kan inse detta. Han uppenbarar inte sina krafter för dom som inte tror på dem och inte är trofasta och uppriktiga.” H ur olycklig är inte den person som ännu inte insett att han har en Gud som är Allsmäktig? Vårt paradis utgörs av vår Gud; vårt högsta behag finns i vår Gud, för vi har sett Honom och funnit all skönhet i Honom. Denna rikedom är värd att ta, även om man får ge livet för den. Och denna juvel är värd att förvärva, även om man får överge hela sitt väsen för den. O ni berövade! Rusa mot denna källa, för den kommer att släcka er törst. Detta är livets källa som kommer rädda er. Vad ska jag göra och hur ska jag inpränta detta glädjebudskap i era hjärtan? Med vilken trumma ska jag göra utrop på torgen om att er Gud finns, så att folk lyssnar? Och med vilken kur ska jag behandla er så att ni öppnar era öron för att lyssna? ‘‘Med vilken trumma ska jag göra utrop på torgen om att er Gud finns?’’ Imam Kashif Virk på Interreligiöst Symposium i Nasir Moskén, Göteborg

Sidöversikt