Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Congélateur Arthur Martin Electrolux - ANB35405X

44 electrolux FR FR AA ll''aatttteennttiioonn ddee ll''uuttiilliissaatteeuurr CCaarraaccttéérriissttiiqquueess tteecchhnniiqquueess MMooddèèllee Volume brut (litres) Volume net (litres) Largeur (mm) Hauteur (mm) Profondeur (mm) Consommation d'énergie Pouvoir de congélation (kg/24h) Autonomie de fonctionnement (h*) Nombre de compresseur Compartiment congélateur Compartiment réfrigérateur Compartiment congélateur Compartiment réfrigérateur kWh/jour kWh/an AANNBB 3355440055XX AANNBB 3355440055SS AANNBB 3355440055SS88 91 251 78 240 595 1850 632 1,027 375 10 16 1 (*) Selon la Norme NF EN 28187

Pages