Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Val D\'Orcia

35 IInnccoonnttrrii iinn TTeerrrraa ddii SSiieennaa Chamber Music Festival July FFeessttiivvaall IInntteerrnnaazziioonnaallee ddii MMoonnttaallcciinnoo ee FFeessttiivvaall ddeellllaa VVaall dd’’OOrrcciiaa TThhee MMoonnttaallcciinnoo IInntteerrnnaattiioonnaall FFeessttiivvaall aanndd TThhee VVaall dd’’OOrrcciiaa FFeessttiivvaall July – August GGrraann FFoonnddoo ddeell BBrruunneelllloo ee ddeellllaa VVaall dd’’OOrrcciiaa ((rrooaadd rraaccee)) September CCAASSTTIIGGLLIIOONNEE DD’’OORRCCIIAA IIll MMaaggggiioo -- IIll MMaaggggiioo FFeessttiivvaall 30 April SSaaggrraa ddeell CCrroossttiinnoo -- CCaannaappèè FFeessttiivvaall August RRooccccaa eessttaattee aa RRooccccaa dd’’OOrrcciiaa RRooccccaa EEssttaattee ffeessttiivvaall iinn RRooccccaa dd’’OOrrcciiaa August SSaaggrraa ddeell FFuunnggoo aa VViivvoo dd’’OOrrcciiaa ((MMuusshhrroooomm FFeessttiivvaall)) October SSaaggrraa ddeell MMaarrrroonnee aa CCaammppiigglliiaa dd’’OOrrcciiaa ((CChheessttnnuutt FFeessttiivvaall)) October MMOONNTTAALLCCIINNOO JJaazzzz && WWiinnee July TToorrnneeoo ddii aappeerrttuurraa ddeellllee ccaaccccee ((CCeelleebbrraattiioonn ooff HHuunnttiinngg SSeeaassoonn OOppeenniinngg)) Second Sunday in August SSeettttiimmaannaa ddeell MMiieellee ((HHoonneeyy WWeeeekk)) September SSaaggrraa ddeell GGaalllleettttoo aa CCaammiigglliiaannoo ((CCoocckkeerreell FFeessttiivvaallkk)) First Sunday in October SSaaggrraa ddeell TToorrddoo -- ((TThhrruusshh FFeessttiivvaall)) Last Sunday in October PPIIEENNZZAA TTeeaattrroo PPoovveerroo ddii MMoonnttiicccchhiieelllloo ((TThheeaattrree aatt MMoonnttiicccchhiieelllloo)) July – August FFiieerraa ddeell CCaacciioo -- ((CChheeeessee FFeessttiivvaall)) First Sunday in September RRAADDIICCOOFFAANNII MMeerrccaattiinnoo ddeellll’’uussaattoo -- ((FFlleeaa MMaarrkkeett)) First Sunday of the month from April to September FFeessttaa mmeeddiieevvaallee -- ((MMeeddiieevvaall FFeessttiivvaall)) August SSaaggrraa ddeell RRaavviioolloo aa CCoonnttiiggnnaannoo ((RRaavviioollii FFeessttiivvaall)) August SSAANN QQUUIIRRIICCOO DD’’OORRCCIIAA AArrttee aa PPaallaazzzzoo CCoonntteemmppoorraarryy AArrtt EExxhhiibbiitt iinn PPaallaazzzzoo CChhiiggii April - December FFeessttaa ddeell BBaarrbbaarroossssaa ((FFeessttiivvaall cceelleebbrraattiinngg BBaarrbbaarroossssaa’’ss ppaassssaaggee)) Third Saturday and Sunday in June FFoorrmmee nneell vveerrddee IInntteerrnnaattiioonnaall SSccuullppttuurree EExxhhiibbiitt IInn tthhee HHoorrttii LLeeoonniinnii ggaarrddeennss August - November FFeessttaa ddeellll’’oolliioo -- ((OOlliivvee ooiill ffeessttiivvaall)) December VALDORCIA_INT_ING 30-07-2009 18:49 Pagina 35

Pages Overview