Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

DOSSIER-PRENSA-Joshua-Edelman-MBJZ

DOSSIER DE PRENSA JOSHUA EDELMAN J O S H U A E D E L M A N D Ekitaldiak Musika pBasauri.GuanteNegro.Bihar, 18:30ean,Mojaparteplazan. pBasauri.LaQuintaReserva. Ostegunean,22:00etan,Ariz- goitikoplazan. pBilbo.ManhattanBilbaoJazz- Zubia,JoshuaEdelmanenegi- tasmoa.Bihar,20:00etan, CamposEliseosantzokian. pBilbo.BilbokoUdalTxistulari Bandarenkontzertua.Bihar, 20:00etan,EuskaldunaJaure- gian. pBilbo.LosExpontaneos.Os- tegunean,19:00etan,Fnacsal- tokian. pBilbo.MiguelSalvadorPro- ject.Ostegunean,20:00etan, Arriagaantzokian. pDonostia.AraMalikianeta KepaJunkera:Aversusk.Bihar, 20:00etan,ViktoriaEugenia antzokian. pDonostia.Donostia1813-2013 kontzertusinfonikoa.Harkaitz Canorenpartaidetzarekin.Os- tegunean,20:00etan,Kursaa- len. pDonostia.Musikagaraikidea- renIV.zirkuitua:SilboberriTxis- tuElkartea(Txistuetaperku- sioa).Ostegunean,20:00etan, ViktoriaEugeniaantzokian. pDonostia.Helldamn,Soldier etaMutantSquad.Ostegune- an,20:30etan,Mogamboare- toan. pGasteiz.Kokein.Gaur, 20:30ean,Parraltabernan. pSopela.Gari.Bihar,21:30ean, Kurtziokulturetxean. Antzerkia pArrigorriaga.Atrompicones, LunaLlenateatrorekin.Ostegu- nean,19:30ean,Lonboaretoan. pBilbo.Aktibotoxikoa.Ostegu- nean,20:30ean,7katugazte- txean. pTolosa.Doblecita,Decopivol- tataldeareneskutik.Ostegune- an,22:30ean,Orbelatabernan. Bertsolaritza pAizarnazabal.MikelAiertza Kontikan,haurrentzakoikuski- zuna.Bihar,18:00etan,udalli- burutegian. pBilbo.Kafkarenaulkiaema- naldibereziarenestreinaldia. Bertsolariak:UxueAlberdi,An- doniEgaña.Musikaria:Pello Ramirez.Ostegunean, 19:30ean,Bidebarrietaliburute- gikoaretoan. pGasteiz.Bertsolharitza,hau- rrentzakoemanaldia.Ostegu- nean,18:00etan,Ariznabarrako liburutegian. pIruñea.Karrisolasa.Nafarroa- koBertsozaleElkartearenegi- tasmoariburuzkohitzaldia.Ber- tsolaria:JosemaLeitza.Bihar, 19:00etan,KarrikiriElkartearen egoitzan. pOion.TxapelketaNagusia. Saiodidaktikoa,RubenSan- chezekin.Ostegunean, 19:00etan,Bazterraaretoan. pVillabona.MundukoKantu InprobisatuarenJardunaldiak Mintzolan(2013.Villabona). Mexikonbertsotanhitzaldia. Bihar,19:00etan,Subijana etxean. Dantza pBermeo.Nagusiendantzal- dia.Ostegunean,18:00etan, KafeAntzokian. pBilbo.Dantzaldia2013:For now,inliquiddays.Bihar, 19:00etan,Guggenheimen. pBilbo.Dantzanbilaka2013 (urriak16).Bihar,20:00etan, Alondegian. pBilbo.OnKixote,OdesakoBa- lletNazionalarekin.Ostegune- an,20:00etan,CamposEliseos antzokian. pDonostia.Entseguirekia:Igor Calonge.Gaur,20:00etan,Vik- toriaEugeniaantzokian. Hitzaldiak pBermeo.BermeokoErtzilla dorrea:JoseMigelAgirrego- mezkortaetaJuanJoseGonza- lez.Gaur,19:00etan,Arrantza- leenmuseoan. pBermeo.Bularrekomimbizia. Ostegunean,17:30ean,Errioxa- peEmakumeenElkartean. pBilbo.Faustinitarekinmundu- ratuz,haurrentzakoikuskizuna, EnekoEtxebarrietarekin.Gaur, 18:00etan,BegoñakoUdalte- gian. pBilbo.TxokolateaetaBizko- txoak:IratxeFresnedaLarsvon Trierreninguruan.Bihar, 19:30ean,Modestotabernan. pElgoibar.XXI.mendekoeus- kaldunak:nolaaldatu(ko) direngauzak,kamarada!,Kike Amonarrizekin.Bihar, 19:00etan,kulturetxekohitzal- di gelan. ‹Agenda 2013kourriaren15a,asteartea berria 25 ZureekitaldiaBERRIAnagertzeanahibaduzu:www.berria.info/zerbitzuak/agenda/bidali/ EduLartzanguren JoshuaEdelmanjazzpianojotzai- leada(NewYork,AEB,1954).Lau urte darama Bilbon bizitzen, eta Manhattan Bilbao Jazz-Zubia diskoa argitaratu berri du. Bihar aurkeztuko du, zuzenean, 20:00etan, Campos Eliseos antzo- kian,Bilbon. ZergatiksortuzenuenJazzCultural Theatregunea? Bilbotar batekin ezkondu nin- tzen, eta hemen jaiotako bi ume ditugu. Munduan asko ibili ondo- ren, Bilbon finkatzea erabaki ge- nuen,hiriakbaduelakoetorkizun egitasmo interesgarria, eta leku ezin egokiagoa zelako buruan ge- nuenaegiteko.Izanere,Donostia- ko, Gasteizko eta Getxoko jazzal- diak dira hemen ezagunenak, eta Musikeneko goi eskola. Baina guk ikusi genuen jazz herrikoia- go bat behar zela, ez soilik udako jaialdi batzuk, zeinetan musikari atzerritarezagunbatzukegunba- terakodatozen.Edoosoikaslegu- txi eta aukeratuak dituen eskola bat.Erabakigenuenpopulazioza- balarentzako egitasmo bat sor- tzea. Esaterako, haurrentzako egitarau bat dugu, etorkizuneko jazzlarientzat, alegia. Denbora arrazoiaematenarizaigu. JazzBasqueCountrydiskoetxeasor- tu duzu,eta,bihar,lehen emaitza aurkeztukoduzu.NewYorketaBil- borenartekozubihoriorainarteezal daizan,batezere,handikhonakoa? Mugak hausteko daude; mundua eta musika hobeak lirateke mugarik gabe, etiketarik gabe. Jazza eta euskal musika nahas- tea modu natural eta logikoan gertatudanirekasuan.Hauezda jendeak fusio deitzen duena. Ez dut gustuko fusio hitza, gauza artifizial eta behartua iradoki- tzen duelako. Hau ez da behar- tua. Konposizio onek aukera ematenduteerritmobaseakalda- tzeko eta lengoaia aldatzeko, haiei kalte egin gabe. Egin dut Bach eta Chopin erritmo afro- kubatarrarrekin... Mikel Laboaren Ihesa zilegi balitz kantarenbertsioaeginduzu,melo- diaereserkibatdelakojuduentzat? Emazteaetabiokerritujuduaren bidez ezkondu ginen New Yor- ken,etarabinoakkantahoriabes- tu zigun hebraieraz: «Abesti ho- nek zerikusi handia du zuekin», esanzigun,etahorrekpiztuzidan jakin-mina. Horregatik erabaki genuen grabatzea, Lara Sagasti- zabalen ahots zoragarriarekin. Benito Lertxundirekin Bizkaia maite kantak, berriz, arreta piztu zidan, ederraren ederrez. Noski, guk jazz kutsua eman diogu. Dis- koa bidali diot Lertxundiri; ez da- kitzeresangoduenbertsioaz,bai- na nik New Yorken eta Massa- chussettsen jarri dut, eta Japoniako lagunei bidali diet, eta deneigustatuzaie.Harronago. Zergatikgrabatuduzudiskoa«mol- dezaharrean»,hauda,musikariguz- tiakelkarrekinbaterajotzen? Argi dago teknologia edukita ere ez dela beti ona erabiltzea. Jazza- ren urrezko aroak 1960ra arte iraun zuen. Musikariek, orduan jotzen zuten bezala grabatzen zu- ten pare bat orduko saio batean, edo bitan. Horrela gordetzen da musikaren magia, baldin eta badu. Diskoan hainbat herrialdetako 25 musikarikhartuduteparte.Kontzer- tuatxikixeagoaizangoda? Diskoanariturikomusikarietatik bizpahiru baino ez dira faltako kontzertuan. Sergei Mesropian biolontxelista armeniarra aritu- ko da, kubako bi perkusionista, Xabi Aburruzaga trikitiarekin, Lara eta Ana Sagastizabal abes- ten, eta gure ikasleak... Jai handi bat izango da. Aspaldiko adiski- deakdira,etahorrekeraginahan- dia du soinuan. Izan ere, musika tribugiroanegitenda. Joshua Edelman q Musikaria Jazza eta Euskal Herriko musikaren arteko nahasketa grabatu du New Yorkeko piano jotzaileak‘Manhattan Bilbao Jazz-Zubia’diskoan,Xabi Aburruzagaren soinu txikia eta Ibon Goitiaren albokaren laguntzaz. «Ez dut gustuko‘fusio’hitza, gauza artifizial eta behartua iradokitzen duelako» JONHERNAEZ/ARGAZKIPRESS

Clasificador de páginas